Zaštita potrošača

Temeljem članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) i članka 20. Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala Kombel d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima Uprava Društva – direktorica mr. sc. Marina Novoselnik, dipl. oec. dana 1.10.2017. godine donosi

O D L U K U

o zaprimanju pisanog prigovora potrošača

Potrošači pisani prigovor mogu predati osobno na urudžbeni zapisnik u uredu tajnice Kombela o čemu im se izdaje pisana potvrda o primitku.

Osim načina iz članka 1. pisani prigovor može se dostaviti i:

– putem pošte preporučenom pošilljkom na adresu: Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti, Radnička 1/B 31551 Belišće;
– putem telefaxa na broj: 031 662 243;
– putem elektroničke pošte na adresu: kombel@kombel.hr

Na pisane prigovore iz članka 1. i 2. Kombel d.o.o. dužan je odgovoriti u pisanom obliku u roku od 15 dana od zaprimanja.

Način podnošenja pisanog prigovora iz članka 1. i 2. vidljivo će se istaknuti i na računima koje Kombel d.o.o. ispostavlja korisnicima.

O zaprimljenim prigovorima Kombel će voditi i čuvati evidenciju na trajnom mediju i to godinu dana od dana zaprimanja pisanog prigovora.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Kombela i stupa na snagu danom donošenja.

D i r e k t o r

mr. sc. Marina Novoselnik, dipl. oec.

 

OPĆI UVJETI

Opće uvjete javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada možete pogledati ovdje

Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa možete pogledati ovdje

Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo možete pogledati ovdje

Opće uvjete pružanja usluge prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu možete pogledati ovdje.

 

 

Politika informacijske sigurnosti Kombel d.o.o.

Skip to content