Propisi

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) Komunalno poduzeće Kombel d.o.o. objavljuje:

POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA KOMUNALNOG PODUZEĆA KOMBEL d.o.o.

TRGOVAČKA DRUŠTVA
1. Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst zakona „Narodne novine” 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22114/22, 18/23)
3. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 121/19)
4. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22)

RAČUNOVODSTVO
5. Zakon o računovodstvu ( pročišćeni tekst zakona „Narodne novine“ broj 78/15, 134/15120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 82/23)
6. Međunarodni računovodstveni standardi („Narodne novine“ broj 36/93, 47/95 i 65/96)
7. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22)
8. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15114/22)
9. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22)
10. Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18, 1/19, 1/20 59/20, 1/21, 156/22)
11. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/2039/22, 113/22, 33/23),
12. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 01/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/2001/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23)
13. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ 1115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22),
14. Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 56/23)
15. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12, 115/16, 106/18, 121/19)
16. Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12, 115/16106/18, 121/19, 138/20)

JAVNA NABAVA
17.  Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj  120/16, 114/22)

RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA
18. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
19. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima „Narodne novine“ broj 73/2017)
20. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 32/15, 102/15, 35/17)
21. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 146/14)
22. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 3/84, 55/85 i 25/92)
23. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti („Narodne novine“ broj 70/10)
24. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
25. Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme („Narodne novine“ broj 5/21)
26. Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 5/84)
27. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22)
28. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94110/0528/10)
29. Pravilnik o izradi procjene rizika(„Narodne novine“ broj 112/14 i 129/19)
30. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21, 119/22),
31. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ broj 115/18, 34/21)
32. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13, 137/13, 98/1933/23),
33. Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 31/07, 56/07, 96/07, 130/07, 33/08, 91/09, 4/10, 69/10, 1/11 i 48/11, 82/14, 17/15, 99/17, 129/17)
34. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, (NN, br. 49/14, 51/14 – ispravak, 11/15, 17/15, 123/16 – ispravak, 129/17, 9/21 i 90/22, 147/22, 156/22 – ispravak, 73/23, 76/23 – ispravak)

GROBLJE
35. Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17),
36. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba („Narodne novine“ broj 116/2018)
37. Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba („Narodne novine“ broj 143/98)
38. Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj 99/02)

38. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti NN 36/15, 98/19

OTPAD
39. Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)
40. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
41. Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 4/23)
42. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj NN 106/2022)
43. Pravilnik o vrstama otpada („Narodne novine“ broj 27/96, 50/05)
44. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 30/09)
45. Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave(NN 59/06NN 109/12 )
46. Pravilnik o ukidanju statusa otpada (NN 53/2023)

KOMUNALNO GOSPODARSTVO I OSTALI PROPISI
47. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  68/18, 110/18, 32/20)
48. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17, 107/20)
49. Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
50. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15, 69/22)
51. Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“ 19/22, 59/23),
52. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ 125/11, 64/15, 112/18)
53. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17)
54. Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ 63/19, 128/22)
55. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/1998/19, 67/23)
56. Zakon o gradnji („Narodne novine“ 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

57. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ 46/22)

58. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine 61/18, 98/19, 114/22 )

59. Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (Narodne novine 105/20)

60. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine 57/21)

61. Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13, 114/22)

62. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 1/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)

Skip to content