Pravo na pristup informacijama

Postupajući po članku 13. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) Kombel d.o.o. obavještava korisnike o načinu ostavrivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija kako slijedi:
Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem zahtjeva Kombelu d.o.o. Belišće i to usmeno ili u pisanom obliku na predviđenom obrascu:

– putem pošte preporučenom pošilljkom na adresu: Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti, Radnička 1/B 31551 Belišće;
– putem telefaxa na broj: 031 664 022;
– putem elektroničke pošte na adresu: kombel@kombel.hr
– osobno kod službenika za informiranje radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

Obrazac se može dobiti i kod službenika za informiranje.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

– Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Narodne novine:  (NN 25/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama objavljen je u službenom glasilu Republike Hrvatske – Narodnim novinama, broj 85/2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

OBRASCI

Obrazac – Zahtjev za pristup informaciji
Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

– Komunalno poduzeće d.o.o. ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 12/14.

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE
Narodne novine (NN 12/14)

Službenikom za informiranje u Kombel d.o.o. određen je Zlatko Adjulović, dipl.iur.

Temeljem članka 13. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i članka 20. Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala Kombel d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima Uprava Društva – direktorica mr. sc. Marina Novoselnik, dipl. oec. dana 30.12.2014. godine donosi

Odluku o imenovanju službenika za informiranje

Odluku možete pogledati  OVDJE.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15) Komunalno poduzeće Kombel d.o.o. objavljuje:

POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA KOMUNALNOG PODUZEĆA KOMBEL d.o.o.

Godišnja izvješća:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Skip to content