Postupci javne nabave

POSTUPAK JAVNE NABAVENABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI Ev. br. nabave: N41/2020, CPV oznaka: 34144700-5

Prethodno savjetovanje od 20.10.2020. do 27.10.2020. godine

1 Dokumentacija o nabavi- nacrt

2.Specifikacija tehničkih karakteristika

3.Troškovnik

4 Izvješće o prethodnom savjetovanju

POSTUPAK JAVNE NABAVE – FINANCIJSKI LEASING ZA KUPNJU KOMUNALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA I KAMIONA S HIDRAULIČNOM PODIZNOM PLATFORMOM

0.0.Dokumentacija o nabavi- nacrt

0.3. Prilog II Tehnnička specifikacija

Troškovnik

2 Izvjesce o prethodnom savjetovanju

Nabava financijskog leasinga za kupnju utovarivača na gusjenicama za rad na odlagalištu otpada 10-N1/2018

Prethodno savjetovanje dostupno i na poveznici: http://eojn.nn.hr/Oglasnik/

2.Obavijest-prethodno_savjetovanje

DoN NABAVA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA KUPNJU UTOVARIVAČA

Prilog 1 Troškovnik

Prilog 2 Tehnička specifikacija

 

Nabava nafte i derivata 1-N2/2017

Obavijest o prethodnom savjetovanju

Prethodno savjetovanje otvoreno od 21.6. do 26.6.2017. godine.

Dokumentacija o nadmetanju – nacrt

Troškovnik – nacrt

Izvješće o savjetovanju