JAVNI NATJEČAJ za prodaju KOSA BUBNJASTA ROTO 136

Temeljem članka 20. Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti sa Zakonom o trgovačkim društvima i Odluke Uprave Društva – direktorice mr. sc. Marina Novoselnik, dipl. oec. Povjerenstvo za raspisivanje natječaja oglašava

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju

KOSA BUBNJASTA ROTO 136

  1. PREDMET NATJEČAJA
  • KOSA BUBNJASTA ROTO 136
  • neispravno

      2. UVJETI PRODAJE

  • prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda cjelokupnog predmeta natječaja uz postupak javnog otvaranja
  • pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s važećim propisima, a koje nemaju dugovanje prema Kombelu
  • zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu pogledati predmet natječaja radnim danom od 11 do 14 sati uz prethodnu najavu na telefon: 031 662 833, mobitel: 099 219 78 49
  • početna cijena je 400,00 kn + PDV
  • zainteresirani ponuditelji obvezni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene na blagajni Kombel d.o.o. ili na žiro račun broj: 2340009-1100075704 s pozivom na broj (OIB uplatitelja) s naznakom svrhe uplate ‘jamčevina za kupovinu priključaka RASANT.

Ponude za natječaj s dokazom o uplati jamčevine dostavljaju se isključivo u pisanom obliku do 27. 7. 2017.  do 12 sati, osobno ili preporučenom pošiljkom.

Na zatvorenoj omotnici navesti da se radi o Ponudi za javni natječaj -ne otvarati.

Ponude dostaviti na adresu:

Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti

Povjerenstvo za raspisivanje natječaja za prodaju 

KOSA BUBNJASTA ROTO 136

 Radnička 1/B

31551 Belišće

 

Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo u Belišću u prostorijama Uprave Kombela d.o.o. za komunalne djelatnosti, Radnička 1/B Belišće 27.7.2017.  godine u 13:00 sati

Javni natječaj će se izvršiti po načelu ‘viđeno-kupljeno’, te se naknadne reklamacije neće uvažiti.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se kupoprodajni ugovor, a kupac je dužan postignutu cijenu na natječaju uplatiti odmah nakon sklapanja ugovora. U protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje i i gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju čija je ponuda izabrana  kao najpovoljnija uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu.

Ponuditeljima koji nisu uspjeli na natječaju jamčevina se vraća u roku od tri (3) dana od dana završetka javnog natječaja.

 

Predsjednik Povjerenstva

Zlatko Adjulović, dipl. iur.

 

 

Skip to content