Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na bazenu

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), Povjerenstvo za raspisivanje natječaja i provođenja javnog nadmetanja za davanje u zakup poslovnih prostorija i prostora, Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti iz Belišća, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

Raspisuje se sljedeći natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na Bazenu u Belišću, Eugena Kvaternika 14a, za sezonu 2017. i sezonu 2018. uz mogućnost produljenja za još dvije (2) godine:

PREDMET ZAKUPA
Buffet Bazen Belišće sa pratećim objektima, opremom i terasom

Buffet Bazen Belišće površine 170 m2,
terasa uz Buffet površine 69 m2,
namjena za koju se daje zakup je prodaja i usluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića, prodaja sladoleda,
mogućnost organiziranja večernjih i noćnih programa tijekom vikenda,
početna cijena zakupnine je 3.800,00 kuna mjesečno u koju nije uračunat PDV,
poslovne prostorije daju se u zakup na određeno vrijeme i to za vrijeme kupališne sezone 2017. godine (plan 10.6.2017.-31.8.2017.).
buffet obvezno radi svakodnevno za vrijeme kupališne sezone kad je bazen otvoren za kupanje.

Vikend kućica “VIMOR” na Bazenu u Belišću i terasa uz kućicu

vikend kućica površine 16 m2,
terasa uz vikend kućicu površine 214 m2,
namjena za koju se daje zakup isključivo je pripravljanje brze hrane, prehrambenih ili pekarskih proizvoda, prodaja i usluživanje alkoholnih i bezalkoholnih pića, prodaja sladoleda,
mogućnost organiziranja večernjih i noćnih programa tijekom vikenda,
početna cijena zakupnine je 3.800,00 kuna mjesečno u koju nije uračunat PDV,
poslovne prostorije daju se u zakup na određeno vrijeme i to za vrijeme kupališne sezone 2017. godine (plan 10.6.2017.-31.8.2017.).

2. UVJETI ZAKUPA

U mjesečnu zakupninu nije uračunat utrošak vode, struje i drugih komunalnih davanja a navedeni troškovi regulirat će se ugovorom o zakupu.
Zakupljeni prostori ne mogu se dati u podzakup drugome.

Ponuditelji koji ostvaruju prednost kod zasnivanja zakupa, ukoliko udovolje uvjetima postignutim na natječaju, a na temelju članka 6. stavka 8. Zakona o zakupu i prodaju poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) trebaju priložiti dokaz kojim dokazuju svoj status.
Predmet zakupa ne može se dijeliti i ponuditelj je obvezan dati ponudu za oba ponuđena prostora.
Odabrani ponuditelj obvezuje se zaključiti dva godišnja ugovora. Jedan za kupališnu sezonu 2017. i jedan za kupališnu sezonu 2018. i to pravovremeno prije početka sezone 2018. godine uz mogućnost produljenja suradnje na još dvije godine ukoliko bude postojao obostrani interes.

Ponude za natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se u pisanom obliku do 17.5.2017. godine do 12,00 sati, osobno ili preporučenom pošiljkom.

Na zatvorenoj omotnicu navesti da se radi o “Ponudi za javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na bazenu – ne otvarati”.

Ponude dostaviti na adresu:

KOMBEL d.o.o. za komunalne djelatnosti

Povjerenstvo za raspisivanje javnog natječaja

za davanje u zakup poslovnog prostora

31551 B e l i š ć e

Radnička 1/B

Ponuditelji za zakup poslovnog prostora u ponudi moraju navesti sljedeće podatke te ponuda mora sadržavati:

naziv i točnu adresu ponuditelja
ponuđeni iznos zakupnine u kunama
dokaz o uplati jamčevine
dokaz o djelatnosti za koju se traži zakup
preslika rješenja o registraciji (za pravne osobe), odnosno preslika rješenja o obrtu za fizičke osobe
bjanko zadužnicu na iznos do =100.000,00 kuna u svrhu osiguranja plaćanja najma; bjanko zadužnicu ovjeriti kod javnog bilježnika.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.
Ponude ponuditelja koji imaju dugovanja prema Kombelu iz prijašnjih zakupa, neće se razmatrati.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši iznos zakupnine.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.
Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene na blagajni Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti ili na žiro račun Kombela d.o.o., IBAN HR47 23400091100075704 koji se vodi kod PBZ d.d. Zagreb, PJ Valpovo s pozivom na broj 20-320 s naznakom “jamčevina”.Ponuditelj koji ne uspije u natječaju, uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti zaključka o utvrđivanju najpovoljnijeg učesnika.

Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo u prostorijama Uprave Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti, Radnička 1/B, Belišće 17.5.2017. godine u 13:00 sati.Obavijest o izboru, dostavit će se svim ponuditeljima u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Izabrani ponuditelj natječaja obvezan je zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će se regulirati međusobna prava i obveze te započeti s radom u roku predviđenom u uvjetima natječaja.
Ako izabrani ponuditelj natječaja iz bilo kojeg razloga odustane od zakupa poslovnog prostora gubi pravo na povrat jamčevine a Kombel d.o.o. sklopit će ugovor sa sljedećim ponuditeljem koji je dao najpovoljniju ponudu, a ako ga nema, natječaj će se ponoviti.
Kombel d.o.o. pridržava pravo odbiti sve ponude i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, a u tom slučaju svim ponuditeljima bit će vraćen iznos jamčevine.
Poslovni prostori mogu se pogledati svakim radnim danom u otvorenom roku natječaja uz prethodnu najavu, a sve informacije mogu se dobiti u Upravi Kombela d.o.o. i na mobitel broj: 099 26 56 739. Osoba za kontakt je Zlatko Adjulović.
Uvjeti i postupci koji nisu spomenuti u natječaju provodit će se u skladu sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15).

Direktorica

mr. sc. Marina Novoselnik, dipl. oec.

Skip to content