Zaštita potrošača

Temeljem članka 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) i članka 20. Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala Kombel d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima Uprava Društva – direktorica mr. sc. Marina Novoselnik, dipl. oec. dana 1.10.2017. godine donosi

O D L U K U

o zaprimanju pisanog prigovora potrošača

Potrošači pisani prigovor mogu predati osobno na urudžbeni zapisnik u uredu tajnice Kombela o čemu im se izdaje pisana potvrda o primitku.

Osim načina iz članka 1. pisani prigovor može se dostaviti i:

– putem pošte preporučenom pošilljkom na adresu: Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti, Radnička 1/B 31551 Belišće;
– putem telefaxa na broj: 031 662 243;
– putem elektroničke pošte na adresu: kombel@kombel.hr

Na pisane prigovore iz članka 1. i 2. Kombel d.o.o. dužan je odgovoriti u pisanom obliku u roku od 15 dana od zaprimanja.

Način podnošenja pisanog prigovora iz članka 1. i 2. vidljivo će se istaknuti i na računima koje Kombel d.o.o. ispostavlja korisnicima.

O zaprimljenim prigovorima Kombel će voditi i čuvati evidenciju na trajnom mediju i to godinu dana od dana zaprimanja pisanog prigovora.

Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči Kombela i stupa na snagu danom donošenja.

D i r e k t o r

mr. sc. Marina Novoselnik, dipl. oec.

 

Opće uvjete možete pogledati ovdje

 

Politika informacijske sigurnosti Kombel d.o.o.