Obavijest o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

Budući da je Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti obveznik provođenja javne nabave ovim putem Vas obavještavamo da prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018.), od 1. srpnja 2019. godine  Kombel d.o.o. kao naručitelj više neće biti u mogućnosti zaprimati račune, predračune, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skenirane putem e-maila.

Napominjemo kako je Kombel d.o.o. sukladno čl.7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obvezan zaprimati i plaćati isključivo eRačune koji su sukladni EU normi.

Svaki dostavljeni eRačun mora sadržavati sve zakonske elemente sukladno važećim propisima. Prilozi se mogu dostavljti uz eRačun (narudžbenica, otpremnica, ugovor, troškovnik i sl.), a smiju biti u formatu pdf., jpeg., png., csv., xlsx., ods. I sl.

Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od 1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa.

Skip to content