NATJEČAJ ZA USLUGE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

Kombel d.o.o.  za komunalne djelatnosti

Radnička 1/B 31551 Belišće

OIB: 24110100646,  MB: 0578746

Tel: 031/ 662 243, Fax: 031/ 664 022  e-mail: kombel@kombel.hr

BR:N28/2019-1

Belišće, 17.5.2019.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Naručitelj Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti kao Naručitelj raspisuje :

 

NATJEČAJ ZA USLUGE REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

 

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi  (NN 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 199.999,99 kn bez PDV-a i za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 499.999,99 kn bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE: Revizija financijskih izvješća za poslovnu godinu.
  1. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

–              Način izvršenja:  Ugovor ili narudžbenica

–              Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana dostavljanja ponude

–              Mjesto izvršenja: u sjedištu Naručitelja

–              Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka valjanog računa koji se dostavlja na adresu Naručitelja s naznakom na računu na koji se predmet nabave odnosi

–              Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijenu ponude je potrebno iskazati na način da se redom iskaže: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om

–              Kriterij za odabir ponude: najniža cijena (uz obvezu ispunjenja navedenih uvjeta)

–              Dokazi sposobnosti: IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA (ne stariji od 3 mjeseca, može se dostaviti neovjerena  preslika)

  1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

–              Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

–              Dokazi (određeni dokumenti, ako su traženi)

  1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku (ako je tražen), koje je potrebno potpisati od strane ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane za predmet nabave iz ovog Poziva za dostavu ponude.

Rok za dostavu ponude: do 24. svibnja 2019. godine do 10:00 sati.

Način dostave ponude: osobno, poštom, s naznakom na omotnici „Za predmet nabave Revizija financijskih izvješća“, telefaksom ili elektroničkom poštom s naznakom „Za predmet nabave Revizija financijskih izvješća“ na e-mail: zlatko.adjulovic@kombel.hr (prema odabiru Naručitelja).

Mjesto dostave ponude: naznačena adresa Naručitelja.

  1. OSTALO

Obavijest u vezi s predmetom nabave: Maja Boras,  098 308 837.

 

Povjerenstvo za raspisivanje natječaja

Maja Boras

 

Skip to content