Kombel d.o.o. odvozi krupni (glomazni) otpad na području prigradskog naselja Bocanjevci

U četvrtak 13. travnja Kombel d.o.o. odvozi krupni (glomazni) komunalni otpad na području prigradskog naselja Bocanjevci.

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjuje odlaganje glomaznog (krupnog) otpada na javnim površinama.

U Naputku o glomaznom otpadu (Narodne novine, broj 79/15) objavljen je popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom.

U glomazni otpad ne spada: EE (električni i elektronički) otpad, građevinski materijal, auto gume, otpad iz vrta i otpad nastao u poljoprivredi.

Ističemo da krupni (glomazni) otpad građani mogu i dalje tijekom cijele godine, besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu.

Skip to content