Tržnica

Belišćanska tržnica ima svoju dugogodišnju tradiciju, koja seže u 19 st., odnosno, od početaka undustrijskog razvitka i stvaranja industrijskih naselja u gradu Belišću. Tijekom povijesti, tržnica je mijenjala i svoj izgled, veličinu i položaj ali je uvijek bila mjesto prodaje uglavnom poljoprivrednih proizvoda mještana okolnih sela, mještanima Valpovštine. Tijekom 70- ih godina prošlog stoljeća prvo je veće preuređenje tržnice i postavljeno je 60 natkrivenih štandova i betonske klupe za izlaganje i prodaju robe.

TRŽNI CENTAR ( 2003. god. )

Tijekom godina, javila se potreba za većim i polivalentnijim prodajnim prostorima koji bi bili objedinjeni u jednu cjelinu. Sukladno tome, lokalna samouprava grada Belišća donosi odluku o izgradnji novog tržnog centra, a nositeljem projekta imenovan je Kombel d.o.o. Belišće. Tijekom 2003. god. izgrađen je novi tržni centar ukupne površine 1.600,00 m².

Tržni centar sastoji se od:

Natkrivena zatvorena zelena tržnica P = 509,22 m² Natkrivena otvorena tržnica, prodaja ostalih proizvoda P = 305,63 m²
Prodaja mliječnih proizvoda s rashladnim uređajima P = 35,34 m² Lokali zatvorenog tipa s raznim proizvodima i uslugama P = 693,61 m²

Zelena tržnica sadrži 70 prodajnih klupa (voće, povrće, jaja…). Ostali proizvodi zauzimaju 37 prodajnih klupa (konfekcija, obuća….), Mliječni proizvodi, 4 rashladne vitrine (sir, mlijeko, vrhnje…). Prodaja u lokalima (pekarski proizvodi, cvjećarna, banka, novinarnica, ribarnica, postolar, osiguravajuća kuća…)

RADNO VRIJEME:

-svakodnevno od 06:00 – 13:00
-ponedjeljkom i blagdanom tržnica ne radi
-radno vrijeme lokala, vlasnik određuje sukladno odluci Gradskog vijeća

TRŽNI RED

Tržnicom na malo upravlja i pruža usluge Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Belišća o povjerenju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Belišća te na temelju članka 17. stavak 2. i 3. Zakona o trgovini (NN br. 11/96., i 109/01), odredbi Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovinama i uvjetima za prodaju robe izvan prostora – tržnice na malo, (NN br. 37/98., 73/02. i 153/01) i članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, (NN br. 26/03. i 110/04.), donosi T R Ž N I R E D

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Tržnim redom pobliže se određuju uvjeti obavljanja prometa robe na malo i pružanje usluga na Tržnom centru koji posluje na lokaciji Vijenac S. H. Gutmanna 1 a.

Tržnim redom određuje se:

– uvjeti pod kojima se obavlja promet roba i usluga
– pravila ponašanja korisnika tržnih usluga Društva, potrošača i radnika Društva
– način rada i poslovanja na tržnici i uvjeti korištenja tržnih usluga
– uređivanje i održavanje objekta i opreme
– zdravstveno tehničke mjere, nadzor i kontrola
– organiziranje prigodnih sezonskih prodaja
– organiziranje kulturno zabavnih aktivnosti.

II. UVJETI POD KOJIMA SE OBAVLJA PROMET ROBA

Članak 2.

Prodajna mjesta na tržnici posebno su određena i opremljena mjesta za prodaju dozvoljenih roba i proizvoda.

Prodajna mjesta su:

1. zatvorena tržnica
2. natkivena tržnica
3. mliječna tržnica – lokal
4. prodaja s kamiona, traktora i osobnih vozila – prodaja na otvorenom
5. lokali poduzetnika.

Prodajna mjesta, njihova namjena, rasporedi, način korištenja, određuje se prema Odluci o načinu i uvjetima rezervacije prodajnih mjesta – klupa. Odluku o načinu i uvjetima rezervacije prodajnih mjesta – klupa donosi Uprava Kombela d.o.o. Belišće.

Članak 3.

1. U zatvorenoj tržnici (zelena tržnica), obavlja se prodaja poljoprivrednih proizvoda; voća, povrća i cvijeća.
2. U natkrivenom dijelu tržnice, obavlja se prodaja raznih alata za domaćinstvo, posuđe i pribor za jelo, proizvodi izrađeni od pruća i slame, proizvodi od drva, keramike, tekstilla, stakla i plastike za kućanstvo, odjevni predmeti i obuća.
3. Prodaja mlijeka i mliječnih proizvoda obavlja se u dijelu mliječne tržnice, mliječna – lokala koji je opremljen rashladnim vitrinama.
4. Prodaja s kamiona, traktora i osobnih vozila obavlja se u posebno izdvojenom dijelu namijenjenom za prodaju s pokretnih vozila. Prodavačima za prodaju s pokretnih vozila nije dozvoljeno zauzimati parkirališna mjesta oko Tržnog centra.

III. NAČIN RADA I POSLOVANJA NA TRŽNICI

Članak 4.

Promet roba na tržnici obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima, odlukama nadležnih tijela, kućnim redom i tržnim redom.

Članak 5.

Roba na tržnici, izložena prodaji, može se prodavati samo na malo, individualnim potrošačima za njihove potrebe. Preprodaja roba na tržnici je zabranjena.

Članak 6.

Pravo obavljanja prometa roba na malo i pravo korištenja tržnih usluga imaju pod jednakim uvjetima sve fizičke i pravne osobe ako udovoljavaju odredbama zakona, propisa i ovog tržnog reda.

Članak 7.

Pravne i fizičke osobe koje nisu registrirane, odnosno nemaju u skladu sa zakonom i drugim propisom odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine, kao ni za prodaju proizvoda koji se prema posebnim propisima ne mogu prodavati na otvorenom ili zatvorenim prostorijama (tržnice na malo, tržnice na veliko, prigodne prodaje, sajmovi, izložbe, priredbe i sl.), ne mogu obavljati trgovinu na tim prostorima.

Članak 8.

Fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom mogu vlastite poljoprivredne proizvode slobodno prodavati na prostorima iz prethodnog članka u skladu s posebnim propisima.

Članak 9.

Na prostoru zelene tržnice i natkrivene tržnice nije dozvoljeno prodavati:

– bezalkoholna i alkoholna pića i pivo
– kavu
– mesne i suhomesnate proizvode
– elektrotehničke i elektronske aparate, radio i TV prijamnike,
– strojeve i njihove dijelove i pribor, te robu koju je prema posebnim propisima zabranjeno prodavati na tržnicama odnosno izvan prodavaonica
– sjemenje, poljoprivredne i sadne materijale.

Članak 10.

Predmeti opće uporabe (sredstva za osobnu higijenu, njegu i uljepšavanje lica i tijela, sredstva za održavanje čistoće) mogu se prodavati na tržnici samo ako je dio tržnice uređen za prodaju tih predmeta, tako da su ti predmeti osigurani od štetnih atmosferskih i ostalih utjecaja.

Članak 11.

Prodaja robe na tržnici može se obavljati samo na prostorima tržnice namijenjenim u tu svrhu.

Temeljem odredbi članka 68. st. 2. Pravilnika, propisano je da se prodaja izvan tržnice može obavljati samo na mjestima za koja je tijelo lokalne samouprave dalo prethodno odobrenje.

IV. NAČIN KORIŠTENJA KLUPA

Članak 12.

Zakupci koriste klupe na temelju rezervacije i to na način da se godišnje donosi Odluka o načinu i uvjetima rezervacije za sljedeću sezonu.

Članak 13.

Pravo rezervacije imaju zakupci – fizičke osobe (društva i obrti) te fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i prodajom vlastitih proizvoda koji temeljem posebnih propisa mogu prodavati na tržnicama na temelju predočenja registracije, obrtnice, ili rješenja-iskaznice poljoprivrednog gospodarstva.

Članak 14.

Ugovori se zaključuju godišnje na 12 odnosno 6 mjeseci uz plaćanje zakupnine – rezervacije.

Članak 15.

Ugovorom se reguliraju međusobni odnosi Kombela d.o.o. Belišće – Tržnice i zakupca glede korištenja klupe.

Za klupe za koje ne bude uplaćena rezervacija i zaključen ugovor, održava se nadmetanje (licitacija).

Članak 16.

U pozivu na javno nadmetanje u kojem je istaknuta početna cijena klupe s uvjetima nadmetanja (obvezna uplata jamčevine, pravo nadmetanja i sl.). Početne cijene su kao kod rezervacije.

Članak 17.

Za prodajna mjesta – klupe za koje nije zaključen ugovor, naplaćuje se dnevna naknada – pristojba.

Članak 18.

Dnevna naknada – pristojba za korištenje prodajnog mjesta, tehničkih sredstava i uređaja utvrđuje se cjenikom.

Dnevna naknada – pristojba za korištenje prodajnog mjesta, tehničkih sredstava i uređaja plaća se ovlaštenom radniku tržnice odmah po zauzimanju prodajnog mjesta ili prilikom preuzimanja sredstava ili uređaja.

Račun o plaćenoj dnevnoj naknadi – pristojbi, korisnik je dužan čuvati i pokazati Povjerenstvu za provedbu kontrole naplate na tržnici.

Članak 19.

Ako se korisnik tijekom kontrole zatekne bez računa o plaćenoj dnevnoj naknadi pristojbi za korištenje prodajnog mjesta, tehničkog sredstva – uređaja i zauzima više prodajnog od onog za koji je platio naknadu, dužan je platiti naknadu u dvostrukom iznosu.

Članak 20.

Cjenik pružanja usluga tržnice mora biti dostupan svakom korisniku.

V. TEHNIČKA SREDSTVA I UREĐAJI

Članak 21.

Pri korištenju tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za obavljanje usluga prodaje robe na malo, Tržnica pruža usluge iznajmljivanja vaga, ručnih kolica i dr.

Članak 22.

Na tržnici je obavezna i dozvoljena uporaba samo onih tehničkih sredstava koja su vlasništvo tržnice.

Članak 23.

Tehnička sredstva i uređaji izdani na korištenje moraju se održavati u ispravnom stanju.

U slučaju neispravnosti sredstava, radnik na tržnici mora neispravnost otkloniti ili izdati ispravno sredstvo.

Za ispravnost tehničkog sredstva odgovara tržnica.

Članak 24.

Korisnik koji ošteti ili zadrži iznajmljeno tehničko sredstvo, dužan je štetu nadoknaditi.

VII. PRAVILA PONAŠANJA NA TRŽNICI

Članak 25.

Radi nesmetanog odvijanja rada i poslovanja, održavanja reda i discipline, svi korisnici dužni su se pridržavati zakona, drugih propisa, kućnog i Tržnog reda.

Članak 26.

Korisnici tržnih usluga dužni su s na tržnici ponašati tako da ne remete rad i red, a osobito:

– pridržavati se kućnog i Tržnog reda i drugih propisa kojima se uređuju uvjeti prodaje na tržnicama, javni red i mir i ponašanje na javnim površinama

– na prostor tržnice nije dozvoljeno ulaziti vozilom

– nije dozvoljeno prodavati ili parkirati vozilo te na bilo kakav drugi način uništavati zelene površine

– prodavači moraju na kraju tržnog dana ukloniti ostatke svojih proizvoda i ambalažu

– zabranjeno je odlaganje i bacanje otpadaka na tlo

– svojim prodajnim mjestom korisnik je dužan postupati pažnjom dobrog gospodara te ukloniti sve štete koje nastanu njegovim nesavijesnim ili nepravilnim postupcima,

– zakupnik ne smije proširivati ili produživati zakupljeno mjesto na štetu drugog zakupnika ili prostora za prolaz

– prodaja izvan zakupljenog mjesta nije dopuštena

– podzakup na tržnici nije dozvoljen.

Članak 27.

Radnici tržnice dužni su se ponašati u skladu s ovim tržnim redom i drugim aktim Kombela d.o.o. Belišće, a osobito:

1. Kod korisnika usluga i kupaca – potrošača održavati red i disciplinu na tržnici.

2. Korisnike usluga upozoravati na uočene nepravilnosti i nedostatke u njihovu radu i ponašanju.

3. S inspekcijskim službama i drugim organima surađivati u sprječavanju prodaje proizvoda koji nisu dozvoljeni, ne zadovoljavaju higijenskim uvjetima, ili ako nisu stavljeni u promet pod propisanim uvjetima.

4. Za vrijeme radnog vremena tržnice stalno biti na usluzi korisnicima tržnice.

Članak 28.

Korisnici tržnih usluga dužni su se na tržnici ponašati tako da ne remete rad i red, a osobito:

1. Pridržavati se ovog Tržnog reda i drugih propisa kojima se uređuju promet robe, javni red i mir i ponašanje na javnim mjestima.

2. Dopremiti robu, ako se radi o većim količinama, do početka radnog vremena tržnice.

3. Na prodajnom mjestu vidljivo na pločo istaknuti natpis tvrtke – obrta.

4. Na svakom artiklu izloženom prodaji, jasno i vidljivo istaknuti cijenu, oznaku mjere i količine.

5. Robu izloženu prodaji složiti tako da ne zaklanja vidik robi susjednog prodajnog mjesta.

6. Prodanu robu kupcu uredno upakirati.

7. Tijekom rada kulturno se ophoditi s potrošačima, drugim sudionicima u prodaji i radnicima zaposlenim na tržnici.

8. Robu prodavati samo na zakupljenom prodajnom mjestu ili poslovnom prostoru – lokalu.

9. Zabranjeno je vikanje, dozivanje, prisiljavanje kupaca na kupnju.

10. Kod napuštanja prodajnog mjesta ili nakon isteka radnog vremena tržnice, ukloniti neprodane proizvode.

Članak 29.

Potrošači svojim ponašanjem ne smiju narušavati rad i red na tržnici.

Članak 30.

U svim slučajevima nepoštivanja Tržnog reda, Kombel d.o.o. Belišće može otkazivati pružanje tržnih usluga ili raskinuti ugovor, a protiv prekršitelja podnijeti prijavu nadležnim organima.

Članak 31.

Kombel d.o.o. Belišće obvezan je osigurati da tijekom radnog vremena tržni prostori budu uredni i čisti, nakon završetka rada očišćeni i oprani, a smeće odvezeno.

Korisnici prodajnog prostora odgovorni su za čistoću prodajnog mjesta tijekom korištenja.

Kombel d.o.o. Belišće obvezan je osigurati dostatan broj kontejnera za odlaganje otpada.

Članak 32.

Sanitarno – higijenski prostori moraju za vrijeme rada tržnice biti otvoreni, ispravni i čisti.

Članak 33.

Korisnici prodajnog prostora i kupci na tržnici na malo, dužni su se priržavati ovog Tržnog reda.

VII. ZDRAVSTVENE, SANITARNE I TEHNIČKE MEJRE

Članak 34.

Na tržnici se mogu prodavati samo zdravstveno ispravni i za ljudsku uporabu neškodljivi proizvodi.

Članak 35.

Tehnička sredstva, uređaji i ambalaža u kojima se drži roba izložena prodaji, moraju biti uredni, čisti i tehnički ispravni.

Članak 36.

Prehrambeni proizvodi moraju biti zaštićeni od utjecaja mikroklime i zagađivanja.

Članak 37.

Za umatanje i zaštitu prehrambenih proizvoda moraju se upotrebljavati samo čisti bijeli papir, papirnate ili plastične vrećice, plastične ili aluminijske folije.

Članak 38.

Tijekom prodaje i uskladištavanja robe, korisnici tržnih usluga dužni su sve otpatke i nepovratnu ambalažu odlagati u posude ili vrećice za smeće te ih odnosno na za to predviđeno mjesto.

Nakon isteka radnog vremena, a prigodom napuštanja svojim prodajnih mjesta, korisnici su dužni ukloniti otpatke i ambalažu.

Zabranjeno je odlaganje i bacanje otpadaka na tlo.

Članak 39.

Radnici koji rade na pružanju tržnih usluga dužni su izvijestiti nadležne službe ako uoče neprimjereno ponašanje, nedostojno vladanje, izazivanje nereda.

Članak 40.

Kombel d.o.o. Belišće je dužno osigurati redovnu dezinfekciju i deratizaciju tržnog i skladišnog prostora.

Članak 41.

Sanitarno – higijenski prostori moraju za vrijeme rada tržnice biti otvoreni, ispravni i čisti.

IX. RADNO VRIJEME TRŽNICE

Članak 42.

Radno vrijeme tržnice je svakim danom od 6,00 do 13,00 sati. Nedjeljom od 7,00 do 13. sati.

Ponedjeljkom i blagdanima tržnica ne radi.

Članak 43.

Vlasnici lokala koji se bave ugostiteljskom djelatnošću, radno vrijeme moraju uskladiti Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Belišće od 26. 02. 1996. i dopunom Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti od 24. 02. 1997. godine.

Vlasnici lokala koji se bave trgovinom, radno vrijeme moraju uskladiti temeljem Zakona o trgovini, a radno vrijeme i raspored dnevnog i tjednog radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine u dane državnih blagdana i neradnih dana u kojem je trgovac dužan poslovati propisuje Poglavarstvo grada Belišća, sukladno propisu koje donosi ministar.

Članak 44.

Ako ugovoreni korisnik prodajnog mjesta, bez prethodno najavljenog, opravdanog razloga ne zauzme prodajno mjesto do 8,00 sati tekućeg dana, prodajno mjesto može se za taj dan iznajmiti drugom korisniku, kome se naplaćuje dnevna naknada – pristojba za korištenje klupe.

Prije početka i nakon završetka radnog vremena na tržnici nije dozvoljeno trgovati, niti se zadržavati na tržnim prostorima.

Članak 45.

Za vrijeme radnog vremena nije dozvoljeno vozilima dopremati i otpremati robu na tržnicu.

Roba se može dopremati i otpremati ručnim kolicima koja se nen mogu ostavljati na tržnim prostorima i prolazima.

IX. ORGANIZACIJA OBAVLJANJA POSLOVA U SVEZI S PRUŽANJEM USLUGA I NADZORA

Članak 46.

Kombel d.o.o. Belišće dužan je osigurati i organizirati pružanje svojih usluga kako bi se zadovoljile potrebe korisnika usluga i potrošača, uz poslovanje tržnice u skladu sa Pravilnikom. Osobito se obvezuje osigurati:

1. Sve potrebne uvjete za svakodnevan rad i poslovanje tržnice

2. Postavljanje prodajnih mjesta za prodaju određenih vrsta proizvoda ovisno o veličini prodajnog prostora tržnice, a prema planu rasporeda prodajnih mjesta

3. Dozvoljeno tehničkih sredstava – vaga i ručnih kolica

4. Održavanje reda i čistoće (za vrijeme rada tržnice).

Članak 47.

Tijekom rada svi radnici tržnice obvezni su nositi vidljivo istaknutu službenu iskaznicu.

Članak 48.

Pritužbe na rad i ponašanje radnika tržnice, kao i eventualne nepravilnosti i nedostatci te primjedbe korisnika usluga, podnose se Upravi Kombela d.o.o. Belišće.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Korisnici poslovno-prodajnog prostora i kupci sudionici u prometu roba na malo na tržnici dužni su se pridržavati ovog Tržnog reda. U svim slučajevima nepoštivanja Tržnog reda, Uprava tržnice može otkazati pružanje tržnih usluga ili raskinuti ugovor, a protiv prekršitelja podnijeti i prijavu nadležnim organima.

Članak 50.

Stupanjem na snagu ovog Tržnog reda, prestaje vrijediti Tržni red od 10. 02. 2004. godine.

U Belišću, 01. 06. 2005.

Kombel d.o.o. Belišće

Ur. broj: 20.3/2005. Direktor

Slavko Marjančević, dipl. ing.